Μαθήματα online

Ενότητα 1 – Βέλτιστες πρακτικές για αυτοκατευθυνόμενη μάθηση


Ενότητα 2 – Βέλτιστες πρακτικές για την εκμάθηση ξένων γλωσσών


ΤΜΗΜΑ 6
Ανάγνωση

ΤΜΗΜΑ 7
Ακρόαση

ΤΜΗΜΑ 8
Γράφοντας

ΤΜΗΜΑ 9
Ομιλία