Πρόσβαση στην ξενόγλωσση εκπαίδευση μέσω ελεύθερων εκπαιδευτικών πηγών (ΑΕΠ)

Τα μαθησιακά, διδακτικά και ερευνητικά υλικά σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δημοσιεύονται με ανοικτή άδεια χρήσης, επιτρέποντας την ελεύθερη πρόσβαση, επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση, προσαρμογή και αναδιανομή από άλλους, είναι γνωστά ως ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) (UNESCO, 2022). Οι εκπαιδευτικοί πόροι παρέχουν στους χρήστες δικαιώματα που συνήθως παρέχονται μόνο στους συγγραφείς και τους εκδότες λόγω της ανοικτής άδειας χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας τροποποίησης του πρωτότυπου έργου και της δυνατότητας δωρεάν διανομής παραγώγων. Το κίνημα των ΑΕΠ ξεκίνησε ως παγκόσμιο, λαϊκό φαινόμενο στα τέλη του εικοστού αιώνα και στις αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα, όταν οι εκπαιδευτικοί φιλοδοξούσαν να αναπτύξουν πνευματικό περιεχόμενο που να είναι προσβάσιμο στο κοινό του Διαδικτύου (Blyth, 2017). Ως εναλλακτική λύση προς τα παραδοσιακά εγχειρίδια και τους ακριβούς διαδικτυακούς μαθησιακούς πόρους, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι στη γλωσσική εκμάθηση έχουν προσελκύσει πρόσφατα την προσοχή των εκπαιδευτικών γλωσσών, των δημιουργών προγραμμάτων σπουδών και των ακαδημαϊκών. Παρέχουν πρόσβαση σε ελεγχόμενη γλωσσική πρακτική, αυτοδιδασκαλία, δέσμευση και μαθησιακή ικανοποίηση, μεταξύ άλλων πλεονεκτημάτων για τους μαθητές γλωσσών. Επιπλέον, οι πόροι αυτοί μπορούν να υποστηρίξουν στρατηγικές διδασκαλίας αιχμής που αφορούν τις εποικοδομιστικές και αλληλεπιδραστικές θεωρίες για την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας (Scott & Cherrez, 2022). Οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι αποτελούν ένα μοναδικό μέσο για την προώθηση της μάθησης και της ανταλλαγής πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται και τα δύο για τη δημιουργία κοινωνιών της γνώσης χωρίς αποκλεισμούς και την εκπλήρωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Η επανάσταση της ανοικτής εκπαίδευσης  

Το κίνημα/επανάσταση της ανοικτής εκπαίδευσης βασίζεται σε ένα σύνολο διαισθήσεων που μοιράζεται ένα αξιοσημείωτα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών, συμπεριλαμβανομένης της πεποίθησης ότι η γνώση πρέπει να είναι ελεύθερη και ανοικτή στη χρήση και την επαναχρησιμοποίηση, ότι η συνεργασία πρέπει να είναι ευκολότερη και όχι δυσκολότερη, ότι οι άνθρωποι πρέπει να αναγνωρίζονται για τη συμβολή τους στην εκπαίδευση και την έρευνα και ότι οι έννοιες και οι ιδέες συνδέονται με απροσδόκητους και εκπληκτικούς τρόπους και όχι με τις απλές γραμμικές μορφές που παρουσιάζουν τα περισσότερα εγχειρίδια. Οι ανοικτή εκπαίδευση υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επικοινωνούν σε όλο τον κόσμο (Baraniuk, 2007, σ. 229). Αυτή η επανάσταση της εκπαίδευσης έχει οδηγήσει στην άνοδο του ανοικτού περιεχομένου, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να αναφερθεί σε οποιοδήποτε δημοσιευμένο ψηφιακό περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα. Το ανοικτό περιεχόμενο όσον αφορά την παιδαγωγική έρχεται ως ανοικτή πρόσβαση και ανοικτός κώδικας. Η ανοικτή πρόσβαση αναφέρεται σε υλικό που καθίσταται δημόσια προσβάσιμο στο Διαδίκτυο χωρίς ειδική άδεια επεξεργασίας. Το περιεχόμενο ανοικτού κώδικα, από την άλλη πλευρά, επιτρέπει στους χρήστες να επαναχρησιμοποιούν και να επαναχρησιμοποιούν το περιεχόμενο για να δημιουργήσουν πρωτότυπες δημιουργίες. Για να αντιμετωπίσουν τα κλιμακούμενα έξοδα, οι υποστηρικτές των ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων επικεντρώθηκαν στη δημιουργία και τη διάδοση δωρεάν πόρων καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων δέκα ετών του κινήματος. Ωστόσο, το κίνημα έχει αρχίσει να επικεντρώνεται στην εμπειρική έρευνα για τον προσδιορισμό της επίδρασης των πόρων αυτών στη μάθηση των μαθητών, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης ξένων γλωσσών, κατά τη δεύτερη δεκαετία του. Επιπλέον, οι δάσκαλοι της ανοικτής εκπαίδευσης αρχίζουν να διερευνούν διάφορες μεθόδους για την ενσωμάτωση των πηγών στο κύριο ρεύμα της εκπαίδευσης. 

Συνοψίζοντας, το κίνημα της ανοικτής εκπαίδευσης έχει τέσσερις κύριους στόχους: (α) τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης και, ως εκ τούτου, τη διεύρυνση του “οικοσυστήματος της γνώσης”, (β) τη μείωση των υψηλών τιμών του παιδαγωγικού υλικού, (γ) την επιτάχυνση της παραγωγής του υλικού και (δ) τη δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς να τροποποιούν το υλικό ώστε να το κάνουν πιο κατάλληλο για τις ιδιαίτερες συνθήκες στις κοινότητές τους (Blyth, 2012). Εδώ παρουσιάζουμε μερικές προτάσεις και αξιόπιστα αποθετήρια ελεύθερων εκπαιδευτικών πηγών για τα άτομα που ασχολούνται με την γλωσσομάθειας, τα οποία είναι καινούργια και δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν αξιόπιστους πόρους ανάμεσα στην πληθώρα διαθέσιμων: 

Πώς να γίνετε ένας άτυπος μαθητής της γλώσσας:  

οι μαθητές πρέπει να εκτίθενται στη γλώσσα-στόχο όσο το δυνατόν περισσότερο κατά την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Όταν η εκμάθηση γίνεται σε μη βυθιζόμενα περιβάλλοντα όπου η γλώσσα-στόχος δεν χρησιμοποιείται επαρκώς, είναι εξαιρετικά σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό. Επιπλέον, η εκμάθηση μιας γλώσσας περιλαμβάνει πολύ περισσότερα από την απλή εκμάθηση της γραμματικής και του λεξιλογίου της- ως εκ τούτου, τα πραγματολογικά και κοινωνικοπολιτισμικά στοιχεία πρέπει να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας και οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν να μάθουν μέσω των πόρων που διευκολύνουν την εκμάθηση της γλώσσας τους. 

Πώς να πλοηγηθείτε και να εντοπίσετε ελεύθερες πηγές:  

το διαδίκτυο είναι αναμφίβολα πλημμυρισμένο με πόρους για τους μαθητές ξένων γλωσσών. Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να επιλέξουν το CC Search CC Search Portal (creativecommons.org) όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να βρουν ανοιχτό περιεχόμενο σε διάφορες μορφές: εικόνες, μουσική, κείμενα και βίντεο. Εκτός από το OER Commons (OER Commons) είναι μια άλλη δημόσια ψηφιακή βιβλιοθήκη OERs. 

Ενταχθείτε στις έγκριτες ομάδες διαχείρισης της ROER: (Perifanou, M., & Economides,2021):  

COERLL: Το Κέντρο για τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και τη Γλωσσική Εκμάθηση δημιουργεί και διαδίδει γλωσσικούς ΑΕΠ στις ακόλουθες γλώσσες: Αραβικά, Μπάνγκλα, Κινέζικα, Τσεχικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Εβραϊκά, Χίντι, Ιταλικά, Ιαπωνικά, K’iche’, Malayalam, Nahuatl, Περσικά, Πορτογαλικά, Ρωσικά, Σανσκριτικά, Ισπανικά, Ταμίλ, Τουρκικά, Ουρντού και Γιορούμπα. Χορηγεί πρωτοβουλίες για γλωσσικές ανοικτές γλώσσες και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, σχεδιάζει εκδηλώσεις για την ανοικτή γλωσσική εκπαίδευση, εκδίδει εγχειρίδια και κάνει πολλά άλλα. Βοηθά το Δίκτυο γλωσσικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (LOERN), ένα δίκτυο πρεσβευτών, δημιουργών, αναθεωρητών και εκπαιδευτικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. 

MERLOT: Εκπαιδευτικοί πόροι πολυμέσων για μάθηση και διαδικτυακή διδασκαλία, προσφέρει διαδικτυακό υλικό διδασκαλίας και μάθησης με αξιολόγηση από συναδέλφους. Παρατίθενται πάνω από 3.000 πηγές για τις Παγκόσμιες Γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων κινούμενων σχεδίων, κουίζ, ασκήσεων και πρακτικών, ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων, διαδικτυακών μαθημάτων, άρθρων περιοδικών, παρουσιάσεων, προσομοιώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι ακόλουθες γλώσσες έχουν διαθέσιμες ΑΕΠ σε αυτές: Πολυγλωσσικοί πόροι. Πορτογαλικά, ρωσικά, ισπανικά και αραβικά, κινέζικα, ESL ή EFL, γαλλικά, γερμανικά , ελληνικά, εβραϊκά, ιταλικά , ιαπωνικά, κορεατικά, λατινικά, ρωσικά, ισπανικά και άλλα. Βοηθά το Δίκτυο Γλωσσικών Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (LOERN), ένα δίκτυο πρεσβευτών, δημιουργών, αναθεωρητών και εκπαιδευτικών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων. 

OpenLearn: Το ανοιχτό πανεπιστήμιο στην Αγγλία, προσφέρει περισσότερα από 1.000 δωρεάν μαθήματα σε οκτώ διαφορετικούς θεματικούς τομείς. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν επίσης διαδραστικά στοιχεία, κουίζ, ακουστικά και ταινίες. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να έχει πρόσβαση και να κατεβάσει μια δωρεάν δήλωση συμμετοχής μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός δωρεάν μαθήματος για να τη χρησιμοποιήσει με ένα ψηφιακό σήμα (εάν το μάθημα προσφέρει ένα τέτοιο). Η πλειονότητα των μαθημάτων διαθέτει κριτικές και άδεια Creative Commons (CC). Υπάρχουν 67 γλωσσικά ηλεκτρονικά βιβλία και 79 γλωσσικά μαθήματα (44 εισαγωγικά, 14 μεσαία και 15 προχωρημένα) για τη μελέτη των ακόλουθων γλωσσών: Ουαλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, γαελικά και άλλες γλώσσες.  

Ο καθένας έχει το δικαίωμα στην ευκαιρία να σπουδάσει και η κοινωνία μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να ασκήσουν αυτό το δικαίωμα εξασφαλίζοντας ότι η εκπαίδευση και η γνώση είναι προσβάσιμες σε όλους. Η ανοικτή εκπαίδευση είναι μια στρατηγική που οι οργανισμοί και τα άτομα μπορούν να αξιοποιήσουν για να μάθουν σχεδόν τα πάντα, να αντιμετωπίσουν τρέχοντα ζητήματα και να αξιοποιήσουν επερχόμενες ευκαιρίες.  

Αν σας άρεσε η ανάγνωση του παραπάνω άρθρου, μη διστάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας παρακάτω. Μείνετε ενημερωμένοι με το έργο LFLO για χρήσιμους πόρους που θα σας υποστηρίξουν στο ταξίδι σας στην κοινωνικά απομακρυσμένη εκμάθηση γλωσσών. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση https://www.learninglanguages.eu  και μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: 

Facebook: https://www.facebook.com/lfloproject  

Twitter: https://twitter.com/LearningLangu18    

Instagram: https://www.instagram.com/lflo_project/  

Αναφορές:  

Baraniuk, R. (2007). Προκλήσεις και ευκαιρίες για το κίνημα της ανοικτής εκπαίδευσης: Μια μελέτη περίπτωσης του Connexions. Στο T. Iiyoshi & M. S. V. Kumar (Eds.), Opening up education. Boston: MIT Press.  

Blyth, C. (2012). Άνοιγμα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους: η περίπτωση του Français interactif. Υβριδική διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών: Exploring theoretical, pedagogical and curricular issues, 196-218.  

Blyth, C. (2017). Ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (OER) για την εκμάθηση γλωσσών. Γλώσσα, εκπαίδευση και τεχνολογία. Εγκυκλοπαίδεια της γλώσσας και της εκπαίδευσης. Νέα Υόρκη: Springer, 169-80.  

Perifanou, M., & Economides, A. A. (2021). Προκλήσεις για την εύρεση γλωσσικών ΑΕΠ: προτάσεις προς τους διαχειριστές των αποθετηρίων.  

Scott, C., & Cherrez, N. J. (2022). Υποστήριξη της γλωσσικής μάθησης με ΑΕΠ και εργαλεία ανοικτής συγγραφής. Στο: Πολιτικές, πρακτικές και πρωτόκολλα για την εφαρμογή της τεχνολογίας στη γλωσσική μάθηση (σελ. 186-198). IGI Global. 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *