Παραδοτέα

IO1

1. Συλλογή Εκπαιδευτικών Πόρων για εκμάθηση ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο

Η συλλογή OER (δωρεάν εκπαιδευτικοί πόροι) για την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο διαδίκτυο για αυτοκατευθυνόμενους μαθητές θα είναι το πρώτο και βασικότερο παραδοτέο του έργου μας. Οι εταίροι θα ερευνήσουν και θα συγκεντρώσουν διαθέσιμους πόρους στο διαδίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Μέσα από κουίζ, εργαλεία αξιολόγησης και άλλα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν διαδικτυακά τις ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Κροατικά και Πολωνικά.

IO2

2. Διαδικτυακά μαθήματα για αυτοκατευθυνόμενους μαθητές

Τα ασύγχρονα διαδικτυκά μαθήματα θα απευθύνεται σε μαθητές που θέλουν να ασχοληθούν με αυτο-κατευθυνόμενη μάθηση χρησιμοποιώντας δωρεάς εκπαιδευτικούς πόρους για να μάθουν ξένες γλώσσες. Τα μαθήματα θα σχεδιαστούν για αυτοδιαχείριση, θα περιλαμβάνει ενότητες, κάθε ενότητα θα δομηθεί σε μονάδες και κάθε ενότητα θα στοχεύει σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Το παραδοτέο στοχεύει στη βελτίωση της χρήσης του χρόνου στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και στη βελτίωση της διαχείρισης της δικής τους μάθησης. Η έρευνά μας έδειξε ότι η καθοδήγηση για ανεξάρτητους μαθητές ξένων γλωσσών είναι σπάνια και, ως επί το πλείστον, δεν διατίθεται ελεύθερα. Πιστεύουμε ότι αυτοί οι πόροι χρειάζονται σήμερα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19, όπου ο αριθμός των ατόμων που μαθαίνουν μια ξένη γλώσσα έχει αυξηθεί ραγδαία.